- 09-22-2017


10 Kasım, Resimli - 10-23-2016


Yusuf Hayaloğlu - 12-27-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-27-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-27-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-27-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-27-2015

Fuzuli - 12-27-2015

Fuzuli - 12-27-2015

Fuzuli - 12-27-2015

Fuzuli - 12-27-2015

Yunus Emre - 12-27-2015

Yunus Emre - 12-27-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015


Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015


Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Fuzuli

Home/Şairler/Fuzuli

Su Kasidesi (Manzum Düzenleme) Şiiri – Fuzuli

Su Kasidesi (Manzum Düzenleme)Saçma ey göz, gözyaşımdan gönlümdeki ateşe su Çünki bu denli tutuşan ateşe olmaz çâre su Bu renk gök kubbenin rengi mi bilemem Yoksa akan gözyaşlarımın rengi mi bu su Keskin bakışlarından gönlüm olsa parça parça Çünki zamanla parçalar yarar taşı bile su Korkuyla söyler gönül, ok kirpiklerinin sözünü İhtiyât ile içer her

Su Kasidesi Şiiri – Fuzuli

Su KasidesiSaçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su (Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere göz yaşımdan su saçma ki, bu kadar (çok) tutuşan ateşlere su fayda vermez.) Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su (Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa

Saçma Ey Göz Eşkden Gönlümdeki Odlara Su Şiiri – Fuzuli

Saçma Ey Göz Eşkden Gönlümdeki Odlara SuSaçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su Kim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare su Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su Zevk-i tiğından aceb yok olsa gönlüm çâk çâk Kim mürûr ilen bırakır rahneler dîvâre su Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin

Ney Kimi Her Dem Ki Bezm-i Vaslunı Yâd Eylerem Şiiri – Fuzuli

Ney Kimi Her Dem Ki Bezm-i Vaslunı Yâd EyleremGazel Ney kimi her dem ki bezm-i vaslunı yâd eylerem Tâ nefes vardur kuru cismümde feryâd eylerem Rûz-ı hicrândur sevin ey murg-ı rûhum kim bugün Bu kafesden men seni elbette âzât eylerem Vehm edüp tâ salmaya sen mâha mihrin hîç kim Kime yetsem cevr ü zulmünden ana

Mürde Cânım İltifâtundan Bulur Her Dem Hayât Şiiri – Fuzuli

Mürde Cânım İltifâtundan Bulur Her Dem HayâtGazel Mürde cânım iltifâtundan bulur her dem hayât Ölürem ger kılmasan her dem mana bir iltifât Yaza bilmez leblerün vasfın temâm-ı ömrde Âb-ı Hayvân verse kilk-i Hızr'a zulmetden devât Men fakîrem sen ganî vergil zekât-ı hüsn kim Şer' içinde hem manadur hem sana vâcib zekât Görmeyince ışkunı îmâna gelmez

Murabba Şiiri – Fuzuli

MurabbaPerişan halin oldum sormadın hal-i perişanım Gamından derde düştüm kılmadın tedbir-i dermanım Ne dersin rüzgarım böyle mi geçsin güzel hanım Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım Esir-i dam-ı aşkın olalı senden vefa görmem Seni her kanda görsem ehl-i derde aşina görmem Vefa vü aşinalık resmini senden reva görmem Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım Değer

Murabba’ 1 Şiiri – Fuzuli

Murabba' 1Gayr ile her dem nedir seyr-i gülistân ettiğin; Bezm edip halvet kılıp yüz lütf-u ihsân ettiğin? Ahd bünyadın mürüvvetdir mi virân ettiğin! Hani ey zalim bizimle ahd-u peymân ettiğin? Cürmümüz noldu ki bizden eyledin bizârlık Biz gâmın çektik, sen ettin özgeye gâm-harlık Sizde adet bu mudur, böyle olur mu yârlık! Hani ey zalim, bizimle

Menüm Tek Hîç Kim Zâr ü Perîşân Olmasın Yâ Rab Şiiri – Fuzuli

Menüm Tek Hîç Kim Zâr ü Perîşân Olmasın Yâ RabGazel Menüm tek hîç kim zâr ü perîşân olmasın yâ Rab Esîr-i derd-i ışk u dâğ-ı hicrân olmasun yâ Rab Dem-â-dem cevrlerdür çekdügüm bî-rahm bütlerden Bu kâfirler esîri bir müselmân olmasun yâ Rab Görüp endîşe-i katlümde ol mâhı budur derdüm Ki bu endîşeden ol meh peşîmân

Mende Mecnûn’dan Füzûn Aşıklık İsti’dâdı Var Şiiri – Fuzuli

Mende Mecnûn'dan Füzûn Aşıklık İsti'dâdı VarGazel Mende Mecnûn'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var Âşık-i sâdık menem Mecnûn'un ancak adı var N'ola kan tökmekde mâhir ola çeşmüm merdümü Nutfe-i kâbildürür gamzen kimi üstâdı var Kıl tefâhur kim senün her var men tek âşıkun Leylî'nin Mecnûn'u Şîrîn'ün eger Ferhâd'ı var Ehl-i temkînem meni benzetme ey gül bülbüle Derde

Kerem Kıl, Kesme Sâkıy, İltifatın Bî Nevâlardan Şiiri – Fuzuli

Kerem Kıl, Kesme Sâkıy, İltifatın Bî NevâlardanKerem kıl, kesme sâkıy, iltifatın bînevâlardan Elinden geldiği hayrı, diriğ etme gedâlardan Esîr-i gurbetiz biz, senden özge âşinâmız yok Ayağın kesme başın çün, bizim mihnetserâlardan Sabâ! Kûyunda dildârın nedir üftâdeler hâli? Bizim yerden gelirsen bir haber ver âşinalardan Deme zâhid ki: 'Terk et simber bütler temâşâsın! ' Beni kim